Kadamkuan, Patna
NAME OF STUDENTS

Prerna Kumari
Supriya Anand
Tripty Kumari
Shivam Kumar
Rahul Kumar
Prashant Bhushan
Pragya Kumari
Kumar Manish
Manisha Jain
Varsha Kumari
Kumari Sneha
Nisha Kumari
Nisha Gupta
Nisha Bharti
Uma Shanker
Roshani Kumari
Vikas Kumar
Shonali Chowdhary
Mohit Agrawal
Suchit Raj
Suraj Kumar Chowdhary
Smriti Sneha
Smeet Kumar
Prabhat Bhardwaj
Poonam Kumari
Roli Singhal
Shalini Kumari
Piyush Kumar Gupta

MARKS fm 20

40
40
32
26
22
18
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
08
A
A
A
A
A
A

% of Marks

100%
100%
80%
65%
55%
45%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
25%
25%
20%
A
A
A
A
A
A

RANK

1st
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
6th
7th
7th
7th
A
A
A
A
A
A

 

 Admission Enquiry