Kadamkuan, Patna
NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Tripty Kumari 20 100% 1st
Prerna Kumari 18 90% 2nd
Pragya Kumari 17 85% 3rd
Kumar Manish 16 80% 4th
Manisha Jain 10 50% 5th
Supriya Anand 09 45% 6th
Smeet Kumar 06 30% —-
Smriti Sneha 04 20% —-
Prabhat Bhardwaj 04 20% —-
Varsha Kumari 04 20% —-
Shivam Kumar 03 15% —-
Suchit Raj 0 0 Fail
Kumari Sneha 0 0 Fail
Nisha Kumari 0 0 Fail
Prashant Bhushan 0 0 Fail
Nisha Gupta 0 0 Fail
Nisha Bharti 0 0 Fail
Poonam Kumari 0 0 Fail
Roli Singhal 0 0 Fail
Shalini Kumari A A A
Piyush Kumar Gupta A A A
Rahul Kumar A A A
Uma Shanker A A A
Roshani Kumari N/A N/A N/A
Suraj Kumar Chowdhary N/A N/A N/A
Vikas Kumar N/A N/A N/A
 Admission Enquiry