Kadamkuan, Patna

CLASS 12th TESTno.2 RESULT OF ACCOUNTS (Held on 13-6-2016)

Chapter : Admission of Partnership

NAME OF STUDENTS
MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Aaruhi Raj
Aman Ranjan
Lucky Gautam
Soumya
Sudhanshu Kumar
Vaishnavi
Yashsavi Singh
Surbhi Kumari
Himanshu Ranjan
Kamya Kishore
Neeraj Kumar Gupta
Rishav Raj 2273
Anjali Kumari  2258
Mona Sharma
Raunak Raj
Aayushi Kumari
Tripty Kumari
Akansha Keshri
Alok Kumar Jha
Anjali Kumari2257
Kareena Choudhary
Kshitij Sinha
Aamir Ahmad
Shweta Wrata
Luci Kumari
Payal Singh
Shiksha Raj
Ayush Shivam
Bhagya Shree
Mustafa  Vana
Niraj Kumar Gupta
Rishav Raj 2275
19
18
18
18
18
18
18
17
16
16
16
16
15
15
15
14
14
13
13
13
13
13
12
12
11
11
11
A
A
A
A
A
95%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
85%
80%
80%
80%
80%
75%
75%
75%
70%
70%
65%
65%
65%
65%
65%
60%
60%
55%
55%
55%
A
A
A
A
A
1st
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
3rd
4th
4th
4th
4th
5th
5th
5th
6th
6th
7th
7th
7th
7th
7th
8th
8th
9th
9th
9th
A
A
A
A
A

 

 Admission Enquiry