Kadamkuan, Patna

CLASS 12th TEST no.4 RESULT OF Accounts (Held on 09-06-2018)

Chapter: Partnership- Retirement of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKSF.M.20 % of Marks RANK
Arpita Maheshwari 20 100% 1st
Harsh Raj 20 100% 1st
Harsh Vardhan 20 100% 1st
Ishika Singh 20 100% 1st
Keshav 20 100% 1st
Prachi Mishra 20 100% 1st
Rama Priya 20 100% 1st
Shaurya Singh 20 100% 1st
Shruti Suman 20 100% 1st
Sonali Gaurav 20 100% 1st
Unnati Singhal 20 100% 1st
Abhinay Kumar 19 95% 2nd
Amit Srivastav 19 95% 2nd
Pratyush Kumar 19 95% 2nd
Tanisha Raj 19 95% 2nd
Shreya Roy Chowdhary 15 75% 3rd
Alpika Gupta 14 70% 4th
Sannidhya Bhardwaj 14 70% 4th
Sarika 14 70% 4th
Simran 14 70% 4th
Simran Kumari 14 70% 4th
Kriti Kumari 12 60% 5th
Shalvi Preet 12 60% 5th
Sourav Ghosh 04 20% N/Q
Abhishek Kumar A A A
Khushi A A A
Rajtesh Raj A A A
Minakshi N/Q N/Q N/Q
Tushar Srivastava N/Q N/Q N/Q
Tanya Karan N/Q N/Q N/Q

 

 Admission Enquiry