Kadamkuan, Patna

CLASS 12th TEST no.1 RESULT OF Accounts (Held on 19-04-2018)

Chapter: Fundamentals of Partnership

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.20

% of Marks RANK
Amit Srivastav 20 100% 1st
Harsh Vardhan 20 100% 1st
Khushi 20 100% 1st
Prachi Mishra 20 100% 1st
Rama Priya 20 100% 1st
Sannidhya Bhardwaj 20 100% 1st
Shruti Suman 20 100% 1st
Sonali Gaurav 20 100% 1st
Arpita Maheshwari 19 95% 2nd
Tanisha Raj 19 95% 2nd
Shaurya Singh 17 85% 3rd
Simran Kumari 16 80% 4th
Kriti Kumari 14 70% 5th
Sarika 14 70% 5th
Simran 14 70% 5th
Unnati Singhal 14 70% 5th
Harsh Raj 13 65% 6th
Ishika Singh 12 60% 7th
Shalvi Preet 10 50% 8th
Shreya Roy Chowdhary 10 50% 8th
Alpika Gupta 09 45% Pass
Keshav 09 45% Pass
Pratyush Kumar 09 45% Pass
Abhishek Kumar 06 30% NQ
Sourav Ghosh 05 25% NQ
Abhinay Kumar N/A N/A N/A
Rajtesh Raj N/A N/A N/A

 

 Admission Enquiry