Kadamkuan, Patna

CLASS 11th    TEST no.3 RESULT OF Economics (Held on 20-7-2016)

Chapter :   Mean, Median & Mode

NAME OF STUDENTS
MARKS

F.M.30

% of Marks RANK
Anjali Verma
Shubham Gautam
Srishti Kumari
Vishal Kumar
Khushi Bairoliya
Prachi Shrinkhal
Shreya Singh
Supriya Rani
Komal Ratna Priya
Drishti Roy
Jaspreet Singh Kapoor
Rhythm
Shivam Kumar
Vinit Vinayak
Neha Raj
Harsh Chandra
Janvi Mantry
Tanishqa Kejriwal
Himanshu Raj
Kashish Anand
Rishav Agarwal
Vedant Saraogi
Yadvi Kiran
Ritin Raj
Pallavi Kumari
Priyaj Bhaskar
Saurav Sharma
Yash Kumar
Abhigyan Singh
Bhanu Prakash
Somya Dinkar
Mayank Singh
Karan Kumar
Samridhi Patel
Aman Raj
Shivani Singh
30
30
30
30
29
29
29
29
28
27
27
27
27
27
25
24
23
23
22
22
22
22
22
22
21
19
18
18
12
10
09
09
07
06
A
N/A
100%
100%
100%
100%
97%
97%
97%
97%
93%
90%
90%
90%
90%
90%
83%
80%
77%
77%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
70%
63%
60%
60%
40%
33%
30%
30%
23%
20%
A
N/A
1st
1st
1st
1st
2nd
2nd
2nd
2nd
3rd
4th
4th
4th
4th
4th
5th
6th
7th
7th
8th
8th
8th
8th
8th
8th
9th
10th
11th
11th
12th
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
A
N/A

 

 Admission Enquiry