Kadamkuan, Patna

CLASS 11th 5th TEST RESULT OF ACCOUNTS (Held on14-8-2015)
Chapter : CASH BOOK

NAME OF STUDENTS MARKS
F.M.40
% ofMarks RANK
Niraj Kumar Gupta
Aaruhi Raj
Sudhanshu Kumar
Neeraj Kumar Gupta
Khushi Agrawal
Shrikant Shekhar
Raunak Raj
Vaishnavi
Yashsavi Singh
Lucky Gautam
Himanshu Ranjan
Khushboo Kothari
Anjali Kumari
Kshitij Sinha
Kamya Kishore
Surbhi Kumari
Aayush Shivam
Anjali Kumari 2123
Vikash Kumar Yadav
Aman Ranjan
Shailesh Kumar
Neha Kumari
Akansha Keshri
Aayushi Kumari
Smriti Soni
Alok Kumar Jha
Mustafa Vana
Aman Mehta
Aditya Raj
Payal Singh
Kareena Choudhary
Dhiraj Prakash
Aamir Ahmad
Harsh
Ashish Raj
Shweta Wrata
36
36
34
34
34
34
32
32
32
32
32
32
30
30
30
30
28
28
28
28
28
24
24
24
24
22
22
20
20
16
A
A
A
A
A
N/A
90%
90%
85%
85%
85%
85%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
75%
75%
75%
75%
70%
70%
70%
70%
70%
60%
60%
60%
60%
55%
55%
50%
50%
40%
A
A
A
A
A
N/A
1st
1st
2nd
2nd
2nd
2nd
3rd
3rd
3rd
3rd
3rd
3rd
4th
4th
4th
4th
5th
5th
5th
5th
5th
6th
6th
6th
6th
7th
7th
8th
8th
9th
A
A
A
A
A
N/A

 

 Admission Enquiry